Polityka Ochrony Prywatności

1. Eleganteria s.c. oraz Sklep przykładają szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. Eleganteria s.c. oraz Sklep z należytą starannością dobierają i stosują odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). W szczególności Eleganteria s.c. oraz Sklep zabezpieczają dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Eleganteria s.c. oraz Sklep sprawują stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczają dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem eleganteria.pl, eleganteria.com, eleganteria.esy.es, eleganteria.freecart.pl.
 

2. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w eleganteria.pl, eleganteria.com, eleganteria.esy.es, eleganteria.freecart.pl jest:
 

a. Eleganteria s.c.- w przypadku zakupu produktów oferowanych przez Eleganteria s.c.;
b. Sklep oraz Eleganteria s.c.- w przypadku zakupu produktów oferowanych przez Sklep.
 

3. Dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.)
 

4. W sytuacji określonej w punkcie 2 powyżej, Eleganteria s.c. udostępnia Sklepowi, za odrębną zgodą Klientów eleganteria.pl, eleganteria.com, eleganteria.esy.es, eleganteria.freecart.pl, którzy zakupili produkty oferowane przez Sklep, ich dane osobowe niezbędne do wykonania, zawartej w związku z zakupem produktu, umowy.
 

5. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością Eleganteria s.c. oraz Sklepu w zakresie eleganteria.pl, eleganteria.com, eleganteria.esy.es, eleganteria.freecart.pl, w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach eleganteria.pl, eleganteria.com, eleganteria.esy.es, eleganteria.freecart.pl (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji.
 

6. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w pkt. 4 Regulaminu jest konieczne w celach określonych w pkt.2.
 

7. Klienci mogą przeglądać eleganteria.pl, eleganteria.com, eleganteria.esy.es, eleganteria.freecart.pl oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.
 

8. Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w eleganteria.pl, eleganteria.com, eleganteria.esy.es, eleganteria.freecart.pl oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe, za zgodą Klienta, wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi przez Eleganteria s.c. informacji o spółce i świadczonych przez nią usługach. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.
 

9. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez Eleganteria s.c. oraz Sklep i za zgodą Klientów.
 

10. W przypadku uzyskania przez Eleganteria s.c. lub Sklep wiadomości o korzystaniu przez Klienta z eleganteria.pl, eleganteria.com, eleganteria.esy.es, eleganteria.freecart.pl niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Eleganteria s.c. lub Sklep może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.
 

11. Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności on-line lub w ramach usługi Raty PayU za towary nabyte w eleganteria.pl, eleganteria.com, eleganteria.esy.es, eleganteria.freecart.pl lub w Sklepie, są przekazywane spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, NIP:779-23-08-495, krajowa instytucja płatnicza nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem IP1/2012. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A. oraz następuje:
a. w celu obsługi (zrealizowania) przez PayU S.A. płatności za nabyte w eleganteria.pl, eleganteria.com, eleganteria.esy.es, eleganteria.freecart.pl lub Sklep produkty,
b. niezwłocznie po wyborze przez Klienta w eleganteria.pl, eleganteria.com, eleganteria.esy.es, eleganteria.freecart.pl sposobu dokonania płatności w formie płatności on-line.
 

12. Eleganteria s.c. oraz Sklep zapewniają realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Eleganteria s.c. lub Sklep zamierzają je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Eleganteria s.c. lub Sklep danych osobowych innemu niż Eleganteria s.c. lub Sklep administratorowi danych.
 

13. Eleganteria s.c. oraz Sklep zapewniają Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. Eleganteria s.c. oraz Sklep zapewniają Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa art. 4 Regulaminu, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. Eleganteria s.c.. lub Sklep mogą odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec Eleganteria s.c., Sklepu, eleganteria.pl, eleganteria.com, eleganteria.esy.es, eleganteria.freecart.pl lub też gdy Eleganteria s.c. lub Sklep uzyskają i utrwalą wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w eleganteria.pl, eleganteria.com, eleganteria.esy.es, eleganteria.freecart.pl naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
 

14. Dodatkowo, okazjonalnie, Eleganteria s.c., przesyła ankiety mające na celu badanie preferencji Klientów i dostosowywania oferty eleganteria.pl, eleganteria.com, eleganteria.esy.es, eleganteria.freecart.pl do ich oczekiwań, w tym umożliwiające wyrażenie opinii o dokonanej w Sklepie transakcji. Klient w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania ankiet.
 

15. Eleganteria s.c. wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.
 

16. Eleganteria s.c. stosuje pliki “cookies”. Informacje zbierane przy pomocy “cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z eleganteria.pl, eleganteria.com, eleganteria.esy.es, eleganteria.freecart.pl. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików “cookies” zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z eleganteria.pl, eleganteria.com, eleganteria.esy.es, eleganteria.freecart.pl, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa Polityka plików Cookies zamieszczona na stronie.


Kontakt

1. Użytkownik Serwisu może w dowolnym czasie skontaktować się z Administratorem w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób Administrator wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać jego Dane Osobowe.

2. Użytkownik Serwisu może również zwrócić się do Administratora z prośbą o usunięcie jego Danych Osobowych w całości lub w określonej części.

3. Adres, pod którym można się skontaktować z Administratorem: Eleganteria s.c. ul. Konarzewska 15, 60-101 Poznań tel.: +48 725 185 748, e-mail: biuro@eleganteria.pl, biuro@eleganteria.com