Regulamin zakupów

Eleganteria s.c. to drukarnia cyfrowa, która sprzedaje produkty przez internet w domenach eleganteria.pl, eleganteria.com, eleganteria.esy.es, eleganteria.freecart.pl, prowadzony przez Eleganteria s.c. Agnieszka Margraf-Skibniewska Przemysław Skibniewski z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Konarzewska 15, NIP: 7792388962, z którą Klienci mogą się kontaktować pod następującymi adresami mailowymi biuro@eleganteria.com i biuro@eleganteria.pl.

1. Eleganteria s.c. prowadzi sprzedaż detaliczną oraz hurtową, drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane przez strony internetowe dostępne w domenach: eleganteria.pl, eleganteria.com, eleganteria.esy.es, eleganteria.freecart.pl bądź osobiście w biurze firmy. Godziny pracy firmy: 9:00 - 15:00 od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni wolnych od pracy. Istnieje możliwość umówienia się na indywidualną godzinę spotkania.

2. Klienci mają możliwość korzystania z eleganteria.pl, eleganteria.com, eleganteria.esy.es, eleganteria.freecart.pl przez 24H na dobę, dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w eleganteria.esy.es, eleganteria.freecart.pl (dalej: „Konto”) . Świadczenie usług w ramach Konta na eleganteria.esy.es, eleganteria.freecart.pl ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z Eleganteria s.c. dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wypełnienie Formularza obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Eleganteria s.c. jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

3. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta w eleganteria.esy.es, eleganteria.freecart.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail oraz hasła. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a Eleganteria s.c., której przedmiotem są usługi świadczone przez Eleganteria s.c., na warunkach określonych w Regulaminie.

4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w eleganteria.esy.es, eleganteria.freecart.pl, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z eleganteria.esy.es, eleganteria.freecart.pl oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.

5. Wszystkie produkty dostępne w eleganteria.pl, eleganteria.com, eleganteria.esy.es, eleganteria.freecart.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

6. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych eleganteria.pl, eleganteria.com, eleganteria.esy.es, eleganteria.freecart.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest faktura VAT lub paragon. Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba, że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej.

7. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm kurierskich). W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego produktów w siedzibie firmy, której adres podany jest na stronach internetowych. Klient ponosi koszty dostawy określone w Cenniku Transportu wskazanym w eleganteria.pl, eleganteria.com, eleganteria.esy.es, eleganteria.freecart.pl w zakładce "Dostawa".

8. Umowa zawarta pomiędzy Klientem, a Eleganteria s.c. dotycząca zakupu danego produktu w eleganteria.pl, eleganteria.com, eleganteria.esy.es, eleganteria.freecart.pl ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w eleganteria.pl, eleganteria.com, eleganteria.esy.es, eleganteria.freecart.pl jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów.

9. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach eleganteria.pl, eleganteria.com, eleganteria.esy.es, eleganteria.freecart.pl, Eleganteria s.c. może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.

10. Eleganteria s.c. może bez podania przyczyny odmówić Kupującemu realizację zamówienia. Odmowa taka może mieć miejsce w szczególności w przypadku gdy Kupujący posiada zaległości płatnicze w stosunku do Eleganteria s.c. lub nie wywiązał się z wcześniejszej umowy łączącej go z Eleganteria s.c. .

11. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w eleganteria.pl, eleganteria.com, eleganteria.esy.es, eleganteria.freecart.pl produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze. Możliwe są następujące formy płatności:

Przy odbiorze – zapłata gotówką w biurze firmy. W wybranych przypadkach Eleganteria s.c. zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.

Przelewem tradycyjnym – forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego lub fakturę pro-forma, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Eleganteria s.c., zamówienie jest przekazywane do realizacji.

Przelewem online – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez PayU S.A. – krajowej instytucji płatniczej, z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399. Opcja zapłaty przelewem online jest dostępna w wybranych kategoriach produktowych.

Kartą płatniczą (Visa, Mastercard) – każda transakcja płatności kartą jest w sposób bezpieczny autoryzowana przez PayU S.A. (co może chwilę potrwać). Z chwilą potwierdzenia dokonania płatności, zamówienie jest przekazywane do realizacji.

Raty PayU – usługa Raty PayU jest oferowana przez Finanse Ratalne sp. z o.o. i dostępna u pośredników kredytowych Alior Raty sp. z o.o. oraz PayU S.A., wykonujących czynności faktyczne związane z zawarciem umowy pożyczki.

12. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu dostępnych w eleganteria.pl, eleganteria.com, eleganteria.esy.es, eleganteria.freecart.pl, Eleganteria s.c. zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnianie określonych opcji płatności i dostawy.

13. Czas dostawy produktów różni się i jest podany w specyfikacji produktu. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia lub produkcji, powiększony o czas dostawy.

W przypadku odbioru osobistego, przesyłki są dostarczane do wskazanego Punktu Odbioru Osobistego. O możliwości odebrania zamówionego produktu Eleganteria s.c.. informuje drogą elektroniczną. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru produktu. Przesyłka, która nie zostanie odebrana w wyznaczonym terminie zostanie odesłana do magazynu, a zamówienie zostanie skorygowane. Więcej informacji na temat możliwości odbioru osobistego dostępny jest w eleganteria.pl, eleganteria.com, eleganteria.esy.es, eleganteria.freecart.pl pod hasłem Odbiór osobisty w zakładce „Dostawa”.

14. Zamówienie złożone w dniu wolnym od pracy oraz w dniu roboczym po godzinie 13:00 będzie realizowane w najbliższy dzień pracujący po godzinie 9:00.

15. Terminy realizacji zamówień standardowych produktów oferowanych przez Sprzedawcę opisywane są na jego stronach internetowych i podawane w dniach roboczych. Przez dzień roboczy rozumiany jest każdy dzień za wyjątkiem sobót, niedziel, świąt oraz innych dni ustawowo wolnych od pracy. Terminy realizacji zamówień niestandardowych są ustalane indywidualnie między Kupującym, a Eleganteria s.c. .

16. Eleganteria s.c. zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji w przypadku powstania przeszkód niezależnych od Eleganteria s.c. .

17. Termin realizacji zamówienia jest liczony od momentu złożenia, dostarczenia plików do druku oraz uregulowania płatności za zlecenie. Termin realizacji zamówienia ulega wydłużeniu o okres wynikający ze zmiany ustaleń lub wystąpienia przeszkód niezależnych od Eleganteria s.c. . W każdym takim przypadku Kupujący jest informowany o wydłużeniu terminu niezwłocznie po zaistnieniu takiej przeszkody.

18. Eleganteria s.c. nie odpowiada za opóźnienia wynikające z niewłaściwego przygotowania plików do druku przez Kupującego. W takim przypadku termin realizacji zamówienia jest liczony od początku od momentu dostarczenia przez Kupującego plików do druku w prawidłowej formie.

19. Na życzenie i koszt Kupującego, Eleganteria s.c. prześle drogą elektroniczną lub pocztą wydruk próbny, obejmujący wybrany fragment lub część pliku, będącego podstawą realizacji zamówienia.

20. Kupujący ponosi całkowitą odpowiedzialność za wady prawne wynikające z treści i formy plików dostarczonych do druku, w tym również za wszelkie naruszenia praw osób trzecich. Kupujący oświadcza, że przesłane pliki są wolne od wirusów i nie spowodują awarii oprogramowania ani urządzeń komputerowych. W przeciwnym wypadku ponosi odpowiedzialność i pokrywa koszt naprawy sprzętu przez Serwis. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe przygotowanie plików do druku.

21. Zlecenia są drukowane w takiej postaci, w jakiej zostały dostarczone do Eleganteria s.c. . Eleganteria s.c. nie wprowadza poprawek i modyfikacji treści zawartych w plikach przesłanych przez Kupującego.

22. Eleganteria s.c. zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, jeśli:

• pliki nie zostały przygotowane zgodnie ze specyfikacją zamieszczoną na stronie internetowej Eleganteria s.c.
• pliki zawierają treści naruszające prawo

23. Płatność za usługi i produkty zamawiane u Eleganteria s.c. jest dokonywana przelewem z góry lub gotówką. W przypadku podmiotów, które uzyskały kredyt kupiecki płatność może być dokonana przelewem z odroczonym terminem płatności. O kredyt kupiecki mogą się ubiegać Kupujący współpracujący z Eleganteria s.c. od co najmniej 6 miesięcy oraz których obroty z Eleganteria s.c. przekroczyły średnio 3000 zł miesięcznie przez okres sześciu miesięcy, poprzedzających złożenie zamówienia. Odroczenie płatności przysługuje wyłącznie Kupującym, którzy dostarczyli wymagane przez Eleganteria s.c. dokumenty, nie posiadają zaległych zobowiązań wobec Eleganteria s.c. oraz nie przekroczyli limitu kredytowego. Wysokość kredytu kupieckiego nie może być wyższa niż średnia kwota z okresu 6 miesięcy poprzedzających złożenie zamówienia.

24. Dla stałych Kupujących, Eleganteria s.c. może wprowadzić indywidualny system rabatowy.

25. Koszt wszelkich dodatkowych zmian zamówienia dokonanych przez Kupującego w trakcie jego realizacji ponosi Kupujący.

26. Koszty przesyłki zamówienia są ponoszone przez Kupującego. W określonych przypadkach (promocje, indywidualne ustalenia Eleganteria s.c.), Eleganteria s.c. może ponieść koszt przesyłki.

27. W przypadku nieterminowej zapłaty przez Kupującego będą naliczane odsetki w wysokości 25% od kwoty należności brutto w skali roku. Za datę płatności uznaje się datę zaksięgowania środków na rachunku bankowym Eleganteria s.c. .

28. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania od Kupującego wszystkich potrzebnych do realizacji danych, Eleganteria s.c. zobowiązuje się do przesłania projektu do akceptacji drogą e-mailową.

29. Wszystkie projekty do sprawdzenia Eleganteria s.c., przesyła w formie pliku JPG lub PDF.

30. Od Kupującego, Eleganteria s.c. musi otrzymać e-maila z jego akceptacją.

31. Po zaakceptowaniu projektu nie będą możliwe dalsze zmiany, gdyż zamówienie jest przekazane do realizacji.

32. Kupujący proszony jest o dokładne sprawdzenie tekstu (literówek), gdyż po akceptacji całość idzie do druku.

33. Po akceptacji reklamacja dotycząca ewentualnych błędów literowych w tekście nie będzie rozpatrywana.

34. Realizacja zamówienia następuje po zaakceptowaniu projektu i zaksięgowaniu umówionej wpłaty na koncie bankowym Eleganteria s.c.

35. Termin realizacji wynosi do 10 dni roboczych od zaakceptowania projektu i zaksięgowania środków pieniężnych na koncie bankowym Eleganteria s.c., chyba że Kupujący i Eleganteria s.c. ustalili inny termin lub podany był inny termin na stronie internetowej eleganteria.pl, eleganteria.com i eleganteria.esy.es, eleganteria.freecart.pl.

36. Ekspresowe zamówienie - w przypadku wyboru opcji EKSPRESS (opcja dodatkowa płatna +50% wartości zamówienia niezależnie od jego wielkości) czas realizacji wynosi do 4 dni roboczych od dnia akceptacji projektu i zaksięgowania wpłaty na naszym koncie bankowym.

37. Przedpłata na konto oznacza wpłatę całości zamówienia wraz z kosztami przesyłki jeśli takową Kupujący zleca

38. Dodruk dodatkowej ilości zamówienia jest możliwy po wcześniejszym umówieniu się z Eleganteria s.c. .

39. Kupujący nie zostanie obciążony kwotą za dodruk, jeśli złoży dodatkowe zamówienie do momentu przygotowania zamówienia do wysyłki.

40. Jeśli Kupujący dokona dodatkowego zamówienia po terminie ujętym w pkt. powyższym, do zamówienia zostanie doliczona kwota 20 PLN.

41. W przypadku dodruku kupujący musi liczyć się z innym wykonaniem zamówienia, gdyż może się zdarzyć, iż zamówienie będzie wykonane na innej maszynie niż poprzednio lub mogą zostać użyte inne materiały jeśli wcześniej używane są już niedostępne. W przypadku takim Eleganteria s.c. nie przyjmuje reklamacji. W związku z tym Kupujący proszony jest o przemyślenie ilości zamawianych produktów.

42. Dodruk można domówić drogą mailową u Eleganteria s.c. jednakże realizacja zamówienia dodatkowego rozpocznie się po zaksięgowaniu odpowiedniej ilości środków finansowych na koncie bankowym Eleganteria s.c. .

43. Eleganteria s.c. w wyjątkowych sytuacjach (niedostępności niezbędnych do wykonania zamówienia towarów) zastrzega sobie prawo do użycia materiałów zastępczych o możliwie jak najbardziej zbliżonych do pierwowzoru tak, aby zastępcze materiały nie zmieniły ogólnego charakteru i estetyki zamawianego produktu.

44. Jeśli taka zamiana nie będzie możliwa, Kupujący zostanie o tym fakcie jak najszybciej powiadomiony. W takim przypadku możliwe jest, aby kupujący odstąpił od złożonego wcześniej zamówienia u Eleganteria s.c. .

45. Eleganteria s.c. dokona wszelkich starań, aby jego produkty były takie same i spełniały oczekiwania Kupującego.

46. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z przeczytaniem regulaminu oraz zaakceptowaniem wszystkich wymienionych w nim punktów.

47. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub Eleganteria s.c., obowiązującą na terenie Polski. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach eleganteria.pl, eleganteria.com, eleganteria.esy.es, eleganteria.freecart.pl.
Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt Eleganteria s.c.. Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady produktu.

48. Eleganteria s.c. odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

49. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej, za pomocą Formularza reklamacyjnego znajdującego się w załączniku nr 3 na dole regulaminu lub w formie pisemnej na adres Eleganteria s.c. podany w górnej części Regulaminu, na koszt Eleganteria s.c.. Informację o rodzaju spedytora, oraz adres na jaki należy wysłać produkt zostaną podane w korespondencji zwrotnej.

50. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Eleganteria s.c. niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Eleganteria s.c. albo Eleganteria s.c. nie wymieniła produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła.

51. Eleganteria s.c. rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni Eleganteria s.c. nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.
W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Eleganteria s.c.. W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość” (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.

52. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu. Postanowienia niniejszego art. stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta.

53. Eleganteria s.c. nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub merytoryczne, które wystąpiły w zamówieniu, jeśli zawierały je pliki dostarczone przez Klienta do druku.

54. Każda reklamacja musi zawierać dokładny opis wad lub niezgodności ze specyfikacją.

55. W przypadku stwierdzenia wad nadruku, prosimy zwrócić cały wadliwy towar do siedziby Eleganteria s.c. osobiście lub odesłać drogą pocztową (paczka priorytetowa) na adres siedziby Eleganteria s.c. wraz z dowodem zakupu. Przesyłkę prosimy starannie zapakować.

56. W przypadku otrzymania przesyłki uszkodzonej Kupujący powinien sporządzić stosowny protokół i uzyskać podpis pracownika poczty lub kuriera.

57. Zamówienia dostarczone w formie elektronicznej są drukowane w takiej postaci, w jakiej zostały dostarczone przez Kupującego. Eleganteria s.c. nie ma obowiązku w szczególności sprawdzania, poprawiania i modyfikacji plików. Kupujący oświadcza, że zdaje sobie sprawę z ograniczeń jakie narzuca druk cyfrowy i akceptuje ich konsekwencje, w tym niewielkie różnice kolorystyczne jakie mogą wystąpić względem obrazu oglądanego na monitorze komputera lub względem tego samego pliku wydrukowanego w innej technologii lub na innym urządzeniu. Różnice takie nie podlegają reklamacji.

58. Reklamacje z tytułu różnic kolorystycznych są rozpatrywane pod warunkiem zamówienia przed właściwym drukiem wydruku próbnego i po jego zaakceptowaniu. Wydruk próbny jest wysyłany do Kupującego na jego koszt. Druk właściwy następuje po otrzymaniu przez Eleganteria s.c. pisemnej akceptacji wydruku próbnego za pośrednictwem tradycyjnej poczty lub drogą mailową.
W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Kupujący ponosi koszt dostarczenia reklamowanego zamówienia do Eleganteria s.c. i ponownej wysyłki do Kupującego.

59. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu eleganteria.pl, eleganteria.com, eleganteria.esy.es, eleganteria.freecart.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu eleganteria.pl, eleganteria.com, eleganteria.esy.es, eleganteria.freecart.pl, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

60. Podane przez Klientów dane osobowe Eleganteria s.c. zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą w Załączniku nr 1 do Regulaminu. Klient dokonujący zakupu w eleganteria.pl, eleganteria.com, eleganteria.esy.es, eleganteria.freecart.pl wyraża zgodę na przetwarzanie adresu e-mail w celu przesłania ankiety umożliwiającej wyrażenie opinii o dokonanej transakcji w eleganteria.pl, eleganteria.com, eleganteria.esy.es, eleganteria.freecart.pl. Adres e-mail będzie przetwarzany przez Eleganteria s.c. w celu przekazania ankiety, a dane otrzymane w wyniku ankiety będą służyły do opublikowania w sieci Internet opinii o eleganteria.pl, eleganteria.com, eleganteria.esy.es, eleganteria.freecart.pl.

61. Eleganteria s.c. może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach eleganteria.pl, eleganteria.com, eleganteria.esy.es, eleganteria.freecart.pl. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Eleganteria s.c., który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w eleganteria.pl, eleganteria.com, eleganteria.esy.es, eleganteria.freecart.pl zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

62. Klient przy pierwszym logowaniu w eleganteria.pl, eleganteria.com, eleganteria.esy.es, eleganteria.freecart.pl. licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z Eleganteria s.c.

63. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie. 

64. Eleganteria s.c., zastrzega sobie prawo do przechowywania danych wprowadzonych podczas procesu rejestracji dotyczących Klienta oraz wszystkich danych dotyczących zleceń klienta, którego konto zostało usunięte.

65. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Eleganteria s.c. w ramach eleganteria.pl, eleganteria.com, eleganteria.esy.es, eleganteria.freecart.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

ZAŁĄCZNIK nr 1

Polityka Ochrony Prywatności

1. Eleganteria s.c. oraz Sklep przykładają szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. Eleganteria s.c. oraz Sklep z należytą starannością dobierają i stosują odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). W szczególności Eleganteria s.c. oraz Sklep zabezpieczają dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Eleganteria s.c. oraz Sklep sprawują stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczają dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem eleganteria.pl, eleganteria.com, eleganteria.esy.es, eleganteria.freecart.pl.

2. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w eleganteria.pl, eleganteria.com, eleganteria.esy.es, eleganteria.freecart.pl jest:

a. Eleganteria s.c.- w przypadku zakupu produktów oferowanych przez Eleganteria s.c.;
b. Sklep oraz Eleganteria s.c.- w przypadku zakupu produktów oferowanych przez Sklep.

3. Dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.)

4. W sytuacji określonej w punkcie 2 powyżej, Eleganteria s.c. udostępnia Sklepowi, za odrębną zgodą Klientów eleganteria.pl, eleganteria.com, eleganteria.esy.es, eleganteria.freecart.pl, którzy zakupili produkty oferowane przez Sklep, ich dane osobowe niezbędne do wykonania, zawartej w związku z zakupem produktu, umowy.

5. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością Eleganteria s.c. oraz Sklepu w zakresie eleganteria.pl, eleganteria.com, eleganteria.esy.es, eleganteria.freecart.pl, w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach eleganteria.pl, eleganteria.com, eleganteria.esy.es, eleganteria.freecart.pl (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji.

6. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w pkt. 4 Regulaminu jest konieczne w celach określonych w pkt.2.

7. Klienci mogą przeglądać eleganteria.pl, eleganteria.com, eleganteria.esy.es, eleganteria.freecart.pl oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.

8. Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w eleganteria.pl, eleganteria.com, eleganteria.esy.es, eleganteria.freecart.pl oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe, za zgodą Klienta, wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi przez Eleganteria s.c. informacji o spółce i świadczonych przez nią usługach. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.

9. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez Eleganteria s.c. oraz Sklep i za zgodą Klientów.

10. W przypadku uzyskania przez Eleganteria s.c. lub Sklep wiadomości o korzystaniu przez Klienta z eleganteria.pl, eleganteria.com, eleganteria.esy.es, eleganteria.freecart.pl niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Eleganteria s.c. lub Sklep może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

11. Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności on-line lub w ramach usługi Raty PayU za towary nabyte w eleganteria.pl, eleganteria.com, eleganteria.esy.es, eleganteria.freecart.pl lub w Sklepie, są przekazywane spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, NIP:779-23-08-495, krajowa instytucja płatnicza nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem IP1/2012. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A. oraz następuje:
a. w celu obsługi (zrealizowania) przez PayU S.A. płatności za nabyte w eleganteria.pl, eleganteria.com, eleganteria.esy.es, eleganteria.freecart.pl lub Sklep produkty,
b. niezwłocznie po wyborze przez Klienta w eleganteria.pl, eleganteria.com, eleganteria.esy.es, eleganteria.freecart.pl sposobu dokonania płatności w formie płatności on-line.

12. Eleganteria s.c. oraz Sklep zapewniają realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Eleganteria s.c. lub Sklep zamierzają je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Eleganteria s.c. lub Sklep danych osobowych innemu niż Eleganteria s.c. lub Sklep administratorowi danych.

13. Eleganteria s.c. oraz Sklep zapewniają Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. Eleganteria s.c. oraz Sklep zapewniają Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa art. 4 Regulaminu, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. Eleganteria s.c.. lub Sklep mogą odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec Eleganteria s.c., Sklepu, eleganteria.pl, eleganteria.com, eleganteria.esy.es, eleganteria.freecart.pl lub też gdy Eleganteria s.c. lub Sklep uzyskają i utrwalą wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w eleganteria.pl, eleganteria.com, eleganteria.esy.es, eleganteria.freecart.pl naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

14. Dodatkowo, okazjonalnie, Eleganteria s.c., przesyła ankiety mające na celu badanie preferencji Klientów i dostosowywania oferty eleganteria.pl, eleganteria.com, eleganteria.esy.es, eleganteria.freecart.pl do ich oczekiwań, w tym umożliwiające wyrażenie opinii o dokonanej w Sklepie transakcji. Klient w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania ankiet.

15. Eleganteria s.c. wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

16. Eleganteria s.c. stosuje pliki “cookies”. Informacje zbierane przy pomocy “cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z eleganteria.pl, eleganteria.com, eleganteria.esy.es, eleganteria.freecart.pl. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików “cookies” zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z eleganteria.pl, eleganteria.com, eleganteria.esy.es, eleganteria.freecart.pl, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa Polityka plików Cookies zamieszczona na stronie.

ZAŁĄCZNIK nr 2

W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki możesz odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to zrobisz, zwrócimy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności.
Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji, wypełniając Formularz zwrotu towaru. W przypadku chęci skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.

Przesyłkę nadaj na adres:
Eleganteria s.c.,
"Dział zwrotów i reklamacji"
ul. Konarzewska 15
60-101 Poznań

UWAGA!
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

1. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;

2. w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;

4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi nie mamy kontroli;

8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

9. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Eleganteria s.c.
ul. Konarzewska 15
60-101 Poznań
biuro@eleganteria.com lub biuro@eleganteria.pl

Ja ……………………………………………………niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ……………………………………………………………………………., numer lub nazwa oferty………………………………………………………………………………..
Data zawarcia umowy to…………………………………………., data odbioru ……………………………………………………………………………….

Imię i nazwisko…………………………………………………………..
Adres………………………………………………………………………..
Data………………………………………………………………………….

ZAŁĄCZNIK nr 3

FORMULARZ REKLAMACYJNY

Produkt (nazwa / model/ id) : ...........................................................................................................
Data nabycia:
Opis (sposób lub przyczyna powstania) uszkodzenia : ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... …………………………………………………………………………………………………..

Dane Klienta:
Imię: ……………………………………….. Nazwisko :………………………………………. Adres:……………………………………………………………………………………………
Kod pocztowy:………………………… Miejscowość:………………………………………………
e-mail : …………………………………………………………………………………………..
Preferowana forma uznania reklamacji Proszę zaznaczyć odpowiedni punkt:

1. Naprawa uszkodzenia □
2. Nowy taki sam model □
4. Zwrot kosztów zakupu * □

*) tylko w przypadkach gdy : - naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów, - sprzedawca nie wymienił rzeczy na nową albo rzeczy nie naprawił w odpowiednim czasie, - wymiana albo naprawa narażałaby reklamującego na znaczne niedogodności

Uwaga! Reklamacja nie będzie uznana bez załączenia dowodu zakupu produktu (paragonu fiskalnego lub FV) oraz poprawnie wypełnionego formularza reklamacyjnego.

...................................................... Data i podpis Klienta

ROZPATRZENIE REKLAMACJI

Decyzja Reklamacja zostaje rozpatrzona: pozytywnie* / negatywnie *
*) niepotrzebne skreślić

……...…………………………. Data i podpis obsługi